ก่อนอื่นให้เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นไปที่ ผู้ใช้

ไปที่เปลี่ยนรหัสผ่าน

แล้วใส่รหัสผ่านใหม่ลงไป สอง ครั้ง แล้วกดบันทึก